Είσοδος

Η Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη.

Εκτύπωση
Δημοσιεύτηκε στις Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013 19:22

Η Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών «β-επιπέδου»[1]

 

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) μεταβάλλουν τον κόσμο από κάθε άποψη. Το σχολείο δεν είναι δυνατόν να μείνει έξω ή να είναι μακριά από αυτή τη διαδικασία. Οι συνθήκες μάθησης στο σύγχρονο σχολείο, οι γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις που αναμένεται να αποκτήσουν οι μαθητές πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της κοινωνίας, όπως αυτές διαμορφώνονται στο παραπάνω σκηνικό.

Ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιτυχία των παραπάνω στόχων είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, ο οποίος πρέπει να διαθέτει τα απαραίτητα εφόδια που θα του επιτρέψουν να λειτουργήσει στη νέα πραγματικότητα και να αξιοποιήσει τα νέα δεδομένα και τις ΤΠΕ για την καλύτερη επίτευξη των μαθησιακών και παιδαγωγικών στόχων.

Το έργο είναι η «επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013),

 Α Μέρος: Πρώτα η επιμόρφωση. Το έργο,

…υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013) με τη συγχρηματοδότηση της  Ευρωπαϊκής Ένωσης και του   Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.
Την ευθύνη για την υλοποίηση της Πράξης έχει σύμπραξη φορέων αποτελούμενη από: τον Οργανισμό Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (ΟΕΠΕΚ), ως τελικό δικαιούχο και το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑ ΙΤΥ) και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), ως συνδικαιούχους  – συμπράττοντες επιστημονικούς φορείς.Η επιμόρφωση Β΄ επιπέδου υλοποιείται με
προγράμματα που περιλαμβάνουν 96 διδακτικές ώρες (η περίοδος εφαρμογής στην τάξη είναι διάρκειας 16 εβδομάδων) και διεξάγονται σε Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης,(που είναι τα σχολικά εργαστήρια πληροφορικής) για τους εξής κλάδους εκπαιδευτικών:

  • ΠΕ02 (φιλόλογοι),
  • ΠΕ03 (μαθηματικοί),
  • ΠΕ04 (καθηγητές φυσικών επιστημών),
  • ΠΕ60/70 (νηπιαγωγοί/ δάσκαλοι),
  • ΠΕ05/06/07 (καθηγητές γαλλικής, αγγλικής και γερμανικής γλώσσας),

Θα πρέπει να είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων και να υπηρετούν σε σχολείο κατά τη χρονική περίοδο της επιμόρφωσης, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν στην πράξη τις γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν, πράγμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ίδιας της επιμορφωτικής διαδικασίας.

Στο περιεχόμενο της επιμόρφωσης ΤΠΕ Β' επιπέδου περιλαμβάνονται οι βασικές αρχές αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη με έμφαση στο σχεδιασμό και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και σεναρίων με χρήση ΤΠΕ στην τάξη, η παιδαγωγική αξιοποίηση του διαδικτύου και των περιβαλλόντων γενικής χρήσης και διαχείρισης εκπαιδευτικού περιεχομένου (πχ. LMS, πλατφόρμες ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης), η αποδοτική χρήση και αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού και σύγχρονων εργαλείων και υπηρεσιών web 2.0 (πχ. blogs, wikis, podcasts, social networks), καθώς και η εκπαιδευτική αξιοποίηση διαδραστικών συστημάτων διδασκαλίας στην τάξη. Οι ΤΠΕ μπορούν να παίξουν ένα σπουδαίο ρόλο καθώς τοποθετεί το μαθητή στο επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με την ενεργητική του συμμετοχή στις δραστηριότητες μάθησης και με εξατομίκευση της διδασκαλίας, βελτιώνει την παρεχόμενη εκπαίδευση και ενισχύει την καινοτομία και τη δημιουργικότητα.

Το έργο έχει αντικείμενο την επιμόρφωση σε πρώτη φάση 28.100 εκπαιδευτικών. Μέχρι τώρα, έχουν συμμετάσχει περίπου 15.000 εκπαιδευτικοί.

Στόχοι της Πράξης είναι
•    Η προετοιμασία των εκπαιδευτικών για τις προκλήσεις των «κοινωνιών της γνώσης και της πληροφορίας», ειδικότερα σε ότι αφορά την αξιοποίηση και χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική πράξη.
•    Η διοργάνωση επιμορφωτικών προγραμμάτων σε όλους τους νομούς της χώρας, τα οποία θα απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς, με αντικείμενα κλιμακούμενης δυσκολίας και προστιθέμενης αξίας, όπως ενδεικτικά φαίνεται στην συνέχεια:
o    χρήση δικτυακών υπολογιστικών υπηρεσιών και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού
o    ουσιαστική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού στην εκπαιδευτική διαδικασία για διάφορα γνωστικά αντικείμενα
o    καλλιέργεια νέων στάσεων απέναντι στη διαδικασία της μάθησης, όπως περιγράφεται στην αρχή της ενότητας
o    Η εφαρμογή στην τάξη των γνώσεων και δεξιοτήτων που αποκτώνται στη διάρκεια της επιμόρφωσης

Η Πράξη με τίτλο «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη, (Α.Π.:15283 Ημερομηνία: 30/09/2009)[4],εκτός των άλλων προβλέπει την την δυνατότητα αξιοποίησης της υποδομής η οποία έχει ήδη δημιουργηθεί (στα πλαίσια του Β’ και του Γ’ ΚΠΣ) για την Κοινωνία της Πληροφορίας στα σχολεία. Η υποδομή αυτή συνολικά περιλαμβάνει: εξοπλισμένα σχολικά εργαστήρια της Κοινωνίας της Πληροφορίας, εργαστήρια πληροφορικής, σχολεία Α’ βάθμιας εκπαίδευσης και σχολεία Β’ βάθμιας εκπαίδευσης με σύνδεση στο διαδίκτυο.

 Β Μέρος: Αποτελέσματα, αποδοχή, προβλήματα.

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εργασία[2],[3] σχετικά με τα θετικά του Web 2.0 στην τάξη, τη θετική αποδοχή από τους μαθητές, την αρνητική στάση των μη εμπλεκόμενων με τις ΤΠΕ εκπαιδευτικών, την ελλειμματική σχετική υποδομή των σχολείων, την αναντιστοιχία ως προς το αναλυτικό πρόγραμμα, την καχυποψία των γονέων, την ωφέλεια (αυτοεπιμόρφωση) των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με την εμπειρία των εκπαιδευτικών, η ενσωμάτωση των web 2.0 εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε πραγματικά μαθησιακά περιβάλλοντα δεν πραγματοποιείται χωρίς δυσκολίες. Αντίθετα, υπάρχουν πολλά εμπόδια και δυσεπίλυτα προβλήματα. Στα εμπόδια δυστυχώς περιλαμβάνονται η στάση συναδέλφων και η Σχολική οργάνωση και κουλτούρα. (Σελ 14).Επίσης ο εξωδιδακτικός χρόνος που αφιερώνεται για την προετοιμασία είναι μεγάλος (5-6 ώρες για μια διδακτική τουλάχιστον) και δεν εκτιμάται.

Γ Μέρος: Η Αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη[5].

Οι επιμορφωμένοι πλέον εκπαιδευτικοί καλούνται να αξιοποιήσουν, μετά από κατάλληλη προετοιμασία και χρήση των υποστηρικτικών δομών του έργου, τις κατά περίπτωση υποδομές που διατίθενται στις σχολικές τους μονάδες (πχ. σχολικά εργαστήρια, netbooks, data projectors), προκειμένου να υλοποιήσουν ολοκληρωμένα σενάρια ή μεμονωμένες δραστηριότητες με τους μαθητές τους. Οι δραστηριότητες αυτές μπορεί να είναι από μια μικρής έκτασης δράση, όπως είναι μια μικρή παρουσίαση στους μαθητές με χρήση data projector, έως μια ολόκληρη διδασκαλία, στη βάση ενός πλήρους σεναρίου/ εκπαιδευτικής δραστηριότητας με χρήση ΤΠΕ, της οποίας είναι πιθανόν να έχει προηγηθεί «παρέμβαση» προετοιμασίας και εξοικείωσης των μαθητών με τα εργαλεία ή εκπαιδευτικά λογισμικά που θα χρησιμοποιήσουν. Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών στην ένταξη των «παρεμβάσεων» στην εκπαιδευτική διαδικασία (πχ. για την αντιμετώπιση ζητημάτων: εναρμόνισης με το πρόγραμμα σπουδών, διαθεσιμότητας σχολικού εργαστηρίου, κ.α.), αυτές είναι δυνατόν να μην κατανέμονται ισομερώς.

Πηγές:

 1.https://b-epipedo2.cti.gr/index.php

2.http://elenelli.blogspot.gr/2012/08/26-web-20.html

3.http://www.slideshare.net/agramma/web-14181537

4.https://b-epipedo2.cti.gr/administrative-material-m/cat_view/30-----/32---/271---.html

5.https://b-epipedo2.cti.gr/support-m/faq-m/254-2009-11-16-15-02-15/114-20100324practiceutilize.html

 

Εδω υπάρχει μια ενδιαφέρουσα παρουσίαση για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση. 

ΤΠΕ και Κοινωνία της Γνώσης from Nikos Papastamatiou

Αναστάσεως 19, 16452,
Αργυρούπολη
Τηλ : 210-9635236, Fax : 210-9635959
e-mail : mail(at)1epal-argyr.att.sch.gr

Copyright © 2014, Βασιλάκης Βασίλειος, Κοζομπόλη Χρυσάνθη
Επιμέλεια Δημοσιεύσεων:  Βασιλάκης Βασίλειος

Μοιραστείτε την Ιστοσελίδα μας

FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedinRSS Feed
Σημερινοί επισκέπτες250
Συνδεδεμένοι Χρήστες 0
Guests 12
 

Template © FreeTemplateSpot - All rights reserved.